PRIVACY
VERKLARING

Bij Voetcentrum de Meierij doen we ons best
om uw privacy te waarborgen.

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang
met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.Privacyverklaring Voetcentrum de Meierij

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonsgegevens

In onze voetcentrumpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen te kunnen behandelen en om de behandeling op een correcte manier financieel te verwerken. Voor een adequate zorgverlening is het vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (WGBO) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/ levering van podotherapeutische interventie(s). Als zorgaanbieder zijn we verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Ook moeten we het BSN gebruiken als we gegevens van een patiënt uitwisselen. Dit staat in de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts, fysiotherapeut, medisch pedicure) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligd digitaal informatiekanaal.

Uw nota's

In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd. Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar (vanaf de laatste behandeling) te bewaren.

Inzage dossier

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring in uw (patiënten) dossier. U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken. Het recht op data portabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan een andere organisatie. De aanvraag wordt dan gedaan door de andere organisatie. Het originele dossier blijft bij ons, maar een kopie kan verstrekt worden aan derden.


Heeft u een klacht?

U heeft het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een vraag of een klacht over uw privacy of over uw persoonsgegevens? Bespreek het met uw Podotherapeut.


Privacyverklaring reflexzonetherapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of mijn administrateur, een factuur kunnen opstellen. Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de  VNRT.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
logo-vnrt